30 de novembre de 2011

General de cavalleria lleugera romana

Hola a tothom,

Aquest element és, provisionalment, un general de cavalleria lleugera per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex.
Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Este elemento es, provisionalmente, un general de caballería ligera para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This element is, provisionally, a light horse general of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.


4 comentaris: