11 de maig de 2012

Premi Blog Liebster

Hola a tothom,Álvaro de Bajo el águila, El Soldado Tranquilo de El Soldado Tranquilo i Erwin de Soldados viejos m’han nominat per un Premi Blog Liebster! Això em fa sentir molt bé, perquè els tres blocs són molt recomanables i els tres són veritables artistes. Per tant, MOLTES GRÀCIES SENYORS!
Els orígens de la premi Blog Liebster són una mica confusos, però el consens general és que es va originar a Alemanya (Liebster significa favorit) per mostrar i promoure els blocaires amb menys de 200 seguidors.

Les regles del Premi Blog Liebster són les següents:

1. Copia i enganxa el premi al teu blog i enllaça als blocaires que et van lliurar el premi.

2. Presentar el Premi Blog Liebster a 5 blocs de 200 seguidors o menys que creguis que mereixen ser nominats. Fes-los saber que han estat elegits deixant un comentari al seu bloc.

3. Confia que continuïn i recompensin als seus 5 blocs preferits.

Aquests són els cinc blocs que he escollit, en cap ordre en particular:

Nathan “Ironworker” Miller’s Miniature Games: ple de consells i altres coses útils per a wargamers.

20mm and then some...: Una escenografia magnífica. La majoria dels meus propers projectes seran lcòpies de les coses que s’hi poden trobar... males còpies probablement ;)

Yori's Blog: M’encanta aquest blog, què més puc dir?

Plastic General: Figures 1/72 fantàstiques  i un munt de bones idees per fer conversions.

Taller del sergent Pauix: Sóc un fan de les miniatures Rackham, i Pauix  les pinta molt i molt bé.Hola a todos,
Álvaro de Bajo el águila, El Soldado Tranquilo de El Soldado Tranquilo  y Erwin de Soldados viejos me han nominado para recibir un Premio Blog Liebster. Eso me hace sentir muy bien, porque los tres blogs son muy recomendables y los tres  son verdaderos artistas. Por lo tanto, ¡MUCHAS GRACIAS SEÑORES!

Los orígenes del premio Blog Liebster 
son un poco confusos, pero el consenso general es que se originó en Alemania (Liebster significa favorito) para mostrar y promocionar los bloggers con menos de 200 seguidores.

Las reglas del Premio Blog Liebster son las siguientes:

1
. Copia y pega el premio en tu blog y enlaza a los bloggers que te entregaron el premio.

2
. Presentar el Premio Blog Liebster a 5 blogs de 200 seguidores o menos que creas que merecen ser nominados. Hazles saber que han sido elegidos dejando un comentario en su blog.

3
. Confía en que continúen y recompensen a sus 5 blogs favoritos.

Estos son los cinco blogs que he elegido
, sin ningún orden en particular:
Nathan “Ironworker” Miller’s Miniature Games : Lleno de consejos y otras cosas útiles para wargamers.

20mm and then some... : Una escenografía magnífica. La mayoría de mis próximos proyectos serán copias de las cosas que se pueden encontrar allí... malas copias probablemente ;)

Yori's Blog : Me encanta este blog, ¿qué más puedo decir?

Plastic General : Miniaturas 1/72 fantásticas y un montón de buenas ideas para hacer conversiones.

Taller del sergent Pauix : Soy un fan de las miniaturas Rackham, y Pauix las pinta muy bien.

Hi everyone, 
Álvaro from  Bajo el águila , El Soldado tranquilo from El Soldado Tranquilo and Erwin from  Soldados viejos nominated me to receive the Liebster Blog Award! That makes me feel fantastic, because all three blogs are highly recommendable and all three guys are real artists. So, THANKS A LOT!

The origins of the Liebster Blog award are somewhat unclear, but the general consensus is that it originated in Germany (Liebster meaning favourite) to showcase and promote bloggers with fewer than 200 followers.

The rules of the Liebster Award are:

1. Copy and paste the award on your blog and link back to the bloggers who presented the award to you.

2. Present the Liebster Blog Award to 5 blogs of 200 followers or less who you feel deserve to be noticed. Let them know they have been chosen by leaving a comment at their blog.

3. Trust that they continue and reward their 5 favourite blogs.

Here are the five blogs I have chosen, in no particular order:

Nathan “Ironworker” Miller’s Miniature Games: Full of tips and useful stuff for wargames.

20mm and then some... : Superb scenery. Most of my next projects will be copies of the things you could find there... bad copies probably ;)

Yori's Blog: I love this blog, what else can I say?

Plastic General: Fantastic 1/72 figures and a lot of good ideas to convert them.

Taller del sergent Pauix: I am a fan of Rackham’s miniatures, and Pauix paint them amazingly.


1 comentari: